Privacy Policy

Gemengd koor Together te Zetten, hierna Together te noemen, vindt het heel belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Met deze Privacy policy willen we u duidelijke informatie verschaffen over hoe wordt omgegaan met uw persoonsgegevens.

Door zo goed en zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan proberen we er alles aan te doen om uw privacy te garanderen. Together houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit betekent dat wij:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Together is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht u na het lezen van deze Privacy policy of over de algemene regels, nog vragen hebben dan kunt u contact met ons op nemen. Dit kan via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Together verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Inning van de contributie;
 • Communicatie over vergaderingen, repetities en optredens;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Together de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (i.v.m. aanhef voor communicatiedoeleinden);
 • Geboortedatum (alleen als het verenigingslid dit wil, het is niet verplicht)

Uw persoonsgegevens worden door Together opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Together verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Inning van de donatie;
 • Communicatie over onze vereniging

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Donateursovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Together de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode;
 • Woonplaats;
 • (Mobiel) Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht (i.v.m. aanhef voor communicatiedoeleinden);

Uw persoonsgegevens worden door Together opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financile administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derden verstrekken mocht dit noodzakelijk zijn voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Normaal gesproken worden er door Together nooit persoonsgegevens doorgegeven aan andere partijen waarmee we geen samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Mocht dit toch het geval zijn dan maken wij uiteraard de nodige afspraken met deze derden om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld van zon verplichting is dat als de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval zijn wij verplicht medewerking te verlenen en zijn we dus ook verplicht deze gegevens af te geven. Verder kunnen wij alleen persoonsgegevens met derden delen indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden door Together niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Het bestuur van Together heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, zo zijn o.a. de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Together van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken regelmatig back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Het bestuur is ge├»nformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft ten alle tijden recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Ook is het mogelijk dat u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door n van onze derden. Tevens heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wel kunnen wij u dan vragen om u te legitimeren voordat wij overgaan tot uitvoering van uw voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u alsnog een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons dan verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen er dan gezamenlijk met u uit te komen. Mocht dit niet het geval zijn dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan alstublieft contact op met ons secretariaa

Reacties zijn gesloten.